دنیای کتاب

پایان «تابستانه کتاب» با فروش ۱۹۵ میلیارد ریالی/افزایش ۶۹ درصدی فروش استانی

مدیر‌عامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران اعلام کرد؛

مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران درباره میزان فروش در طرح تابستانه کتاب ۹۹ گفت: ۷۷۳ کتاب‌فروشی از ۳۱ استان کشور، کار خود را در طرح تابستانه کتاب۹۹، با فروش ۵۰۸هزار و ۸۸۱ نسخه کتاب، به مبلغ ۱۹۵میلیارد و ۳۷۰میلیون و ۷۴۹هزار و ۸۳۲ ریال پایان دادند.

به نقل از خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا)، ایوب دهقانکار، مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران با پایان چهاردهمین دوره طرح یارانه حمایتی از کتابفروشی‌ها با عنوان تابستانه کتاب ۹۹ به بیان جزئیات فروش و میزان یارانه مصرفی استان‌ها و کتابفروشی‌های عضو این طرح پرداخت و گفت: ۵۰۸ هزار و ۸۸۱ نسخه کتاب به مبلغ ۱۹۵میلیارد و ۳۷۰ میلیون و ۷۴۹ هزار و ۸۳۲ ریال از سوی  ۱۲۶هزار و ۲۴نفر خریداری شد.
 
دهقانکار با بیان اینکه برای اجرای تابستانه کتاب ۹۹، ۳۵میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال یارانه اختصاص پیدا کرد، گفت: این میزان یارانه، در مقایسه با طرح بهارانه کتاب۹۹ افزایش ۴۷درصدی داشته است. یارانه اختصاص یافته در استان تهران در این دوره از طرح، ۶میلیارد و ۱۶میلیون ریال بوده که در مقایسه با طرح قبلی، ۴۸درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین در این دوره، ۲۹میلیارد و ۹۰۱ میلیون ریال یارانه به سایر استان‌ها‌(به غیر از تهران) اختصاص داده شده‌است.
 
افزایش 47 درصدی بودجه تابستانه در مقایسه با بهارانه
مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به یارانه مصرفی استان‌ها گفت: در بهارانه کتاب ۹۹، ۲۰میلیارد و ۷۹۲میلیون و ۳۰۶هزار و ۷۳۳ریال یارانه مصرف شده‌بود اما در تابستانه کتاب

 سال جاری این میزان یارانه با افزایش ۶۶درصدی به ۳۴میلیارد و ۶۱۶میلیون و ۳۲۱هزار و ۹۴۶ریال رسید؛ همچنین، در بهارانه کتاب ۹۹، ۳میلیارد و ۴۴۶میلیون و ۸۲۸هزار و ۲۹۴ ریال یارانه در استان تهران مصرف شد اما این رقم در تابستانه کتاب ۹۹، با افزایش ۶۵درصدی به ۵ میلیارد و ۶۸۷میلیون و ۸۲۸هزار و ۸۸۰ریال رسید. در بهارانه کتاب۹۹، سایر استان‌ها توانستند ۱۷میلیارد و ۳۴۵میلیون و ۴۷۸هزار و ۴۳۹ریال یارانه مصرف کنند اما در این دوره از طرح، با افزایش ۶۷درصدی یارانه مصرفی به ۲۸میلیارد و ۹۲۸ میلیون و ۴۹۳هزار و ۶۶ریال  در سایر استان‌ها رسیده‌است.
 
دهقانکار با اشاره به تعداد کتاب‌های فروخته‌شده در طرح تابستانه کتاب ۹۹ در مقایسه با بهارانه کتاب۹۹ گفت: در بهارانه کتاب، ۳۰۴هزار و ۲۴۹نسخه کتاب فروخته شد که در مقایسه با تابستانه کتاب این آمار با افزایش ۶۷درصدی به ۵۰۸هزار و ۸۸۱نسخه رسیده‌است. در بهارانه کتاب ۴۶هزار و ۶۵۱نسخه کتاب در تهران فروش رفت اما این میزان در تابستانه کتاب با افزایش ۵۶درصدی در تهران به ۷۲هزار و ۶۱۴نسخه کتاب رسید. در بهارانه کتاب در سایر استان ها، ۲۵۷هزار و ۵۹۸ نسخه کتاب فروخته شد اما در تابستانه کتاب ۹۹ این رقم با افزایش ۶۹درصدی به ۴۳۶هزار و ۲۶۷ نسخه کتاب رسید.
 
۱۲۶هزار و ۲۴ نفر در تابستانه کتاب خریدند  
وی عنوان کرد: تعداد خریداران کتاب در تابستانه کتاب ۹۹، با ۱۶درصد افزایش نسبت به بهارانه کتاب۹۹ از ۱۰۸هزار و ۲۵۸ خریدار به ۱۲۶هزار و ۲۴خریدار رسید. در بهارانه کتاب، ۱۷هزار و ۹۱۵خریدار در تهران کتاب خریدند اما در تابستانه کتاب در تهران ۲۰هزار و ۸۵۵نفر کتاب خریدند که ۱۶درصد افزایش را در تعداد خریداران کتاب شاهد هستیم. در بهارانه کتاب در سایر استان‌ها نیز ۹۰هزار و ۳۴۳خریدار، کتاب خریدند اما در تابستانه کتاب، شاهد  مشارکت ۱۰۵هزار و ۱۶۹خریدار بودیم.
 
دهقانکار با اشاره به تعداد کتاب‌های فروخته شده در طرح تابستانه کتاب۹۹ و مقایسه آن با طرح بهارانه کتاب۹۹ گفت: در بهارانه کتاب، ۳۰۴هزار و ۲۴۹نسخه کتاب به فروش رسید که این آمار در مقایسه با تابستانه کتاب ۹۹با افزایش ۶۷درصدی به ۵۰۸هزار و ۸۸۱نسخه رسیده‌است؛ همچنین، بهارانه کتاب در تهران توانست ۴۶هزار و ۶۵۱نسخه کتاب بفروشد اما در تابستانه کتاب با افزایش ۵۶درصدی به ۷۲هزار و ۶۱۴نسخه رسید؛ همچنین، در بهارانه کتاب در سایر استان‌ها، کتابفروشی‌ها توانستند ۲۵۷هزار و ۵۹۸ نسخه کتاب بفروشند اما این رقم در تابستانه ۹۹با ۶۹درصد افزایش به ۴۳۶هزار و ۲۶۷نسخه رسید.
وی با اشاره به میزان استقبال کتابفروشی‌ها در طرح تابستانه کتاب۹۹، گفت: ۷۷۳ کتاب‌فروشی از سراسر کشور، در «تابستانه کتاب» ۹۹ فعالیت داشتند که در مقایسه با طرح بهارانه کتاب ۹۹ ، افزایش ۱۶درصدی را تجربه کرده‌است. همچنین در این دوره از تعداد کل کتابفروشی‌های عضو طرح، ۶۵۴کتابفروشی در استان‌هایی به جز تهران قرار داشتند که در قیاس با طرح بهارانه کتاب، ۱۷درصد افزایش را نشان می‌دهد.
 
مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران بیان کرد: بین ۳۱ استان‌ شرکت‌کننده در طرح تابستانه کتاب۹۹، استان تهران با  ۱۱۹ کتاب‌فروشی در صدر قرار دارد و پس از آن استان اصفهان با ۸۵ کتابفروشی و خراسان رضوی با ۷۷ کتابفروشی در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. همچنین قم با ۶۶ کتابفروشی، ‌کردستان با ۴۴ کتابفروشی و فارس با ۴۳کتابفروشی، آذربایجان شرقی با ۳۸ کتابفروشی، گیلان با ۲۶کتابفروشی، مازندران با ۲۶کتابفروشی  و کرمان با ۲۵کتابفروشی به عنوان استان‌های دارای بیشترین کتابفروشی عضو طرح تابستانه کتاب۹۹ شناخته شدند.

دهقانکار با بیان اینکه در این طرح، استان تهران، با ۳۱میلیارد و ۵۳۳ میلیون و ۵۷۷هزار و ۹۱۳ریال فروش توانست بیشترین میزان فروش کتاب را به خود اختصاص دهد، گفت: استان تهران توانست در این دوره سهم ۱۶درصدی از کل فروش را از آن خود کند. دومین استانی که بیشترین مبلغ کل فروش را از آن خود کرد استان اصفهان است که با فروش  ۲۴میلیارد و ۳۵۸ میلیون و ۵۹۷هزار و ۲۱۸ریال سهم ۱۲درصدی از فروش کتاب را به نام خود ثبت کرده‌است. همچنین خراسان رضوی با فروش ۱۹میلیارد و ۱۱میلیون و ۱۲هزار و ۹۵ ریال در جایگاه سوم قرار گرفته‌است.  

سهم 16 درصدی تهران در تابستانه کتاب  
وی ادامه داد: در این طرح، استان تهران توانست با ۷۲هزار و ۴۱۷ نسخه کتاب و سهم ۱۴درصدی از کل فروش کتاب‌ها، در صدر پرفروش‌ترین استان براساس آمار تعداد کتاب‌های فروخته شده  قرار بگیرد و استان خراسان رضوی با فروش ۵۴هزار و ۳۳۵ نسخه کتاب و سهم ۱۱درصدی کل فروش، رتبه دوم پرفروش‌ترین استان‌ها براساس تعداد کتاب را به خود اختصاص داد. همچنین، استان اصفهان با فروش ۵۳ هزار و ۱۳۵نسخه کتاب و سهم  ۱۰درصدی کل فروش، رتبه سوم طرح تابستانه کتاب ۹۹در این بخش را از آن خود کرد.
 
دهقانکار درباره استان‌هایی که بیشترین مصرف یارانه را در تابستانه کتاب داشتند، گفت: ۶میلیارد و ۱۶میلیون ریال یارانه به استان تهران تعلق گرفت که از این میزان ۵میلیارد و ۶۸۷میلیون و ۸۲۸هزار و ۸۸۰ریال آن مصرف شد و به استان اصفهان، ۴میلیارد و ۳۵۹میلیون ریال یارانه اختصاص پیدا کرد که از این مبلغ، این استان در بازه زمانی اجرای طرح،  ۴میلیارد و ۲۳۶میلیون و ۲۸۸هزار و ۶۱۴ریال آن را مصرف کرد. خراسان رضوی از دیگر استان‌هایی است که بیشترین مصرف یارانه را در طرح تابستانه کتاب به خود اختصاص داد. این استان از ۳میلیارد و ۵۸۴میلیون ریال یارانه موفق شد ۳میلیارد و ۴۰۶میلیون و ۱۸۱هزار و ۷۱۴ریال آن را مصرف کند.  
 
مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران ادامه داد: استان تهران با ۲۰هزار و ۸۵۵خریدار کتاب توانست ۱۷درصد از کل خریداران کتاب را به نام خود ثبت کند . همچنین، ۱۳هزار و ۶۷۵ خریدار اصفهانی با مراجعه به کتابفروشی‌های عضو طرح تابستانه کتاب توانستند سهم ۱۱درصدی از کل خریداران کتاب را به این استان اختصاص دهند. خراسان رضوی  نیز با ۱۲هزار و ۶۱۲خریدار کتاب و سهم ۱۰درصدی از کل خریداران در جایگاه سوم بیشترین خریدار کتاب در  طرح تابستانه کتاب ۹۹ قرار گرفت.  
 
وی درباره استقبال کتابفروشی‌های دارای فروش بیشتر در طرح تابستانه کتاب۹۹  نیز گفت: کتابفروشی‌های کتاب فرازمند از رشت، پاتوق کتاب شیراز ، دنیای کتاب از قم، کلبه کتاب از جهرم، شهر کتاب مشهد، پاتوق کتاب اراک، کتاب شرق از اهواز، شهر کتاب اصفهان شعبه چهار باغ بالا، پاتوق کتاب شهرکرد و کتاب آبان از مشهد جزو ۱۰کتابفروشی پرفروش این دوره از طرح بودند.
 
طرح تابستانه کتاب۹۹با شعار «کتاب بخوانیم، ایمن بمانیم» از ۱۸تا ۳۰مرداد‌ماه در کتابفروشی‌های عضو در سراسر کشور اجرا شد.

 

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه